Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:38

38Eyı tł'axǫǫ̀ eyı dechı̨ tıts'aàdìı tı-gedǫǫ-k'è nèyı̨ı̨wa. Tıts'aàdìı tı gedǫ nı̨dè gınadąą̀ whelaà ayehɂı̨. Tıts'aàdìı ełek'aàdèe ekìıyeè k'e eyıts'ǫ tı gedǫ ha eyı nègedè nı̨dè,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index