Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:4

4Eyıt'à ts'èko Bılah wìyeh sìı yets'èkeè elı̨ ha ededǫǫ̀ ghàyı̨ı̨htı̨. Rachel weyatıì dahxà Jacob eyı ts'èko t'àı̨tè t'à

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index