Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:42

42Ekò tıts'aàdìı nàgetso-le sìı gonadąą̀ dechı̨ nèyewa-le. Eyıt'à tıts'aàdìı nàgetso-le sìı Laban weghaelı̨į̀ ayehɂį̀, eyıts'ǫ tıts'aàdìı nàgetsoo sìı Jacob edegha yìhchı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index