Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:12

12‘Įdaà k'eı̨t'į̀,’ sèhdı, ‘Ejıetsoa werezhıì ejıetsoa xè ełek'aàgedèe sìı hazǫǫ̀ gıta dezǫǫ nawhet'ı, hanì-le-ı̨dè gıta goèhzǫǫ sìı dets'è xè ehk'aàdè. Laban dànì nets'ǫ̀ eghàlaı̨dàa sìı wek'èehsǫ t'à tıts'aàdìı hanì ełek'aàgedè agèhłà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index