Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:13

13Bethel ekǫ Nǫ̀htsı̨ nets'ǫ̀ wègoèht'į̀ı̨ sìı eyı aht'e. Ekǫ kwe nàı̨ɂa k'e tłeh anelà ı̨lè eyıts'ǫ ekǫ sets'ǫ̀ yatı nàtsoo wheęhtsı̨ ı̨lè. Jǫ nèè gots'ǫǫ̀ aąde, nenèè dǫ nelı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ anaąde,’ sèhdı ı̨lè,” Jacob edets'èkeè gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index