Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:27

27Dànìghǫ senaàhtǫ kwı̨èhsa xè sets'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaneedà? Sets'ǫ̀ haı̨dı nı̨dè naı̨tła kwe negha goınà xè eyeh eyıts'ǫ tł'ık'eetı̨ı̨ t'à negha sǫnàts'edè ha ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index