Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:29

29Nenahk'e ts'ı̨ı̨lı̨ ne t'à naxıts'ǫ̀ hoìla eghàlaehda ha dìì-le hǫt'e. Hanìkò ı̨dìı toò k'e netà Wenǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ goı̨de, hadı, ‘Edexonehdı, Jacob wets'ǫ̀ hoìla xàyanehtı-le,’ sèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index