Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:3

3Eyı tł'axǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Jacob ts'ǫ̀ hadı, “Necho gınèk'e nèot'ı̨ gıts'ǫ̀ anaąde, nexè aht'ı̨ ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index