Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:33

33Eyıt'à Laban Jacob wenı̨hbàa yìı k'eeta, eyıts'ǫ Leah wenı̨hbàa yìı eyıts'ǫ ts'èko nàke gogha eghàlageeda gını̨hbàa sı yìı k'eeta hanìkò edenǫ̀htsı̨ą gòhɂǫ-le. Eyı tł'axǫǫ̀ Rachel wenı̨hbàa yìı k'eeta.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index