Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:38

38“Dıì xè naènǫ xo nexè aeht'è hǫt'e. Nets'ǫ sahzǫ̀a eyıts'ǫ ejıetsoa gıza gǫ̀hłı̨ t'à t'asagejà whìle, eyıts'ǫ nets'ǫ ejıetsoa k'èhdì t'à gıkwǫ̀ ghǫ shèhtı̨ whìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index