Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:4

4Eyıt'à Jacob edets'èkeè Rachel eyıts'ǫ Leah gokàwhehɂà, edı̨į̀ tıts'aàdìı k'èdìı sìı ts'ǫ̀ gokàwhehɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index