Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:40

40Dıı hanì sexè hòı̨ɂà hǫt'e: Dzę-ı̨dè edı t'à daıhɂà eyıts'ǫ to-ı̨dè edza t'à daıhɂà, eyıts'ǫ nezı̨į̀ ıhtèe whìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index