Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:52

52Jǫ kwe whelaa sìı eyıts'ǫ jǫ kwe nàı̨ɂaa sìı wet'à goyatıì nats'edì ha hǫt'e. Nets'ǫ̀ hoìla hohtsı̨ ha jǫ kwe whelaa sìı wete ehtła ha nıìle, eyıts'ǫ nı̨ sets'ǫ̀ hoìla hoı̨htsı̨ ha jǫ kwe whelaa eyıts'ǫ jǫ kwe nàı̨ɂaa sìı wete aąde ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index