Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:15

15Tıts'aàdìıcho taènǫ wechìa wexè, ejıe dets'è dı̨ènǫ eyıts'ǫ ejıe werezhıì hoònǫ, tłı̨tsoa dets'è naènǫ eyıts'ǫ tłı̨tsoa werezhıì hoònǫ ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index