Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:16

16Wecheekeè gotł'aàyį̀ı̨wa. Tıts'aàdìı ı̨łè xàɂaa whatsǫǫ̀ ełexè whelaà ayį̀į̀là gà edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Senakweè naahdè, tıts'aàdìı ı̨łè xàɂaa gıge gòɂǫǫ̀ aahłe, hanì ełek'ègıadè agıahłe,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index