Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:21

21Eyıt'à Jacob tıts'aàdìı Esau ghàı̨laa sìı ı̨daà yenakweè geède, ededı̨ t'aa to hoehwhı gha ı̨dè nàgedèe-k'è aìda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index