Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:29

29Jacob hadı, “Nıızì sets'ǫ̀ haı̨dı,” yèhdı.

Hanìkò eyı dǫ yets'ǫ hadı, “Ayìıha sıızì ghǫ dası̨ı̨hke?” yèhdı tł'axǫǫ̀ yatı nezı̨ı̨ t'à yek'eèyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index