Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:4

4Edecheekeè dıı hagòhdı, “K'àowo Esau ts'ǫ̀ dıı haahdı ha: ‘Necheekeè Jacob dıı nets'ǫ̀ hadı: Dıı haı̨wa gots'ǫ̀ seɂeh Laban wexè nàıhdè hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index