Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:14

14Eyıt'à k'àowo, senakweè aąde. Seyır nèk'e nets'ǫ̀ nèts'ııdè gots'ǫ̀ tıts'aàdìı senakweè gıadè eyıts'ǫ chekoa gıadè xè ts'èwhı̨ą naehtłe ha,” Jacob yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index