Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:15

15Esau hadı, “Tł'anǫǫ̀ sets'ǫ dǫ mǫ̀hdaa nexè agııde,” yèhdı.

Jacob yets'ǫ̀ hadı, “Ayìıha agııde? K'àowo, sets'ǫ̀ nedzeè nezı̨, hanìkò hagejà-le kò,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index