Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:18

18Jacob, Padan-Aram nèk'e gots'ǫ nǫ̀ǫtła tł'axǫǫ̀ wexè t'asagòjà-le xè Kanan nèk'e kǫ̀godeè Shekem ts'ǫ̀ nììtła. Kǫ̀godeè gotadà edenı̨hbàa nàı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index