Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:19

19Eyı dèè k'e nı̨hbàa nàı̨hgèe sìı Hamor wèot'ı̨ gots'ǫ dı̨akw'eènǫ sǫǫ̀mba degoo k'èxa dèè nàgoèhdì ı̨lè. (Hamor Shekem wetà hǫt'e.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index