Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:3

3Jacob ededı̨ gonakweè naetłe. Edı̨ı̨de ts'ǫ̀ nıwà-lea ajà ekò łǫ̀hdı̨ eht'aà wekwì dèè xèedì ts'ǫ̀ yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index