Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:12

12T'eeko seahtè k'èxa ayìı dahwhǫǫ sìı seahkè. Dàı̨hcho ts'ǫ̀ wek'èxa nàehdì ha dahwhǫǫ sìı seahkè. Eyı t'eeko sets'èkeè elı̨ ha eyı zǫ dehwhǫ,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index