Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:19

19Eyı cheko Shekem, Hamor wèot'ı̨ gha nakweè whedaa elı̨ı̨ sìı, Jacob wetì ts'ǫ̀ kànıwo t'à ekòet'ıì gıyatıì k'ę̀ę̀ wekwǫ̀ nàet'aà adììdlà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index