Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:17

17Chekoa wegǫ̀hłı̨ t'à Rachel sıì hòtł'ò eyaelı̨ ekò ts'èko yek'èdìı sìı yets'ǫ hadı, “K'achı̨ dǫzhìa nets'ǫ t'à nedzeè nàtsoò anele,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index