Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:26

26Zılpah, ts'èko Leah gha eghàlaedaa sìı weza nàke gòı̨lè:

Gad eyıts'ǫ Asher.

Jacob weza hageètłǫǫ Padan-Aram nèk'e gıgǫ̀hłı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index