Search form

Dànì Kèhoį̀wo 36:31

Edom got'ı̨į̀ k'àowocho gı̨ı̨lı̨ı̨

31Israel got'ı̨į̀ ts'ǫ k'àowocho gòı̨lè kwe Edom nèk'e k'àowocho gı̨ı̨lèe sìı dıı hagìyeh:

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index