Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:27

27Yeè Ishmael got'ı̨į̀ nagıadèe sìı goghǫ nàgeehdì awets'ııle. Xàè gochı ne xè gotà ts'ǫ dǫ elı̨ t'à t'asawets'ele ha dìì,” gòhdı. Wechı yek'ę̀ę̀ agı̨ı̨wǫǫ̀ agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index