Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:32

32ʔeh wek'aàtsı̨į̀ nezı̨ı̨ edetà ts'ǫ̀ nageèhɂà, hagedı, “Dıı ɂeh hanì whehchìı ts'į̀į̀hchì. Asį̀į̀ neza weɂeè hǫt'e, hotıì nezı̨į̀ wek'aı̨hta,” edetà ts'ǫ̀ hagedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index