Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:33

33Jacob edeza ɂeè nàwhezhį̀ t'à hadı, “Dıı seza weɂeè hǫt'e! Tıts'aàdìı yedzį̀į̀hɂà t'à seza tàı̨hdlà sǫnı,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index