Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:36

36Hanàhòwo t'à Mıdıyan got'ı̨į̀ Egypt nèk'e dǫ Potıfar wìyeh ts'ǫ̀ Joseph gıghǫ nàèdì. Eyı dǫ sìı k'àowocho Faraoh gha eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo elı̨ ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index