Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:7

7Tł'olà dehshee k'è tł'olà natsı̨ts'eèzà ghǫ ełexè eghàlats'eeda là hǫtsaa sets'ǫ tł'olà wexèwhıhzàa sìı ehkw'ıìɂah nàwoò lajà, eyıts'ǫ naxıts'ǫ tł'olà wexèwhahzàa sìı sets'ǫ tł'olà wemǫǫ̀ nègı̨ı̨de gà gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè lagejà,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index