Search form

Dànì Kèhoį̀wo 37:8

8Wı̨ı̨de hagıìhdı, “Gogha k'àowocho nelı̨ ha nì? Hotıì gots'ǫ̀ k'àı̨wo ha nì?” gıìhdı. Dànì nàwhetı̨ eyıts'ǫ yeghǫ goxè godo t'à sıì denahk'e gınèlı̨į̀-le agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index