Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:17

17“Sets'ǫ ejıetsoazaa ı̨łè nedanìehtè ha,” yèhdı.

Tamar yets'ǫ̀ hadı, “Ejıetsoazaa sedanìı̨htèe gots'ǫ̀ wet'à neyatıì k'ènedì gha dıì nets'ǫ t'asìı sexè whelaà anele,” ts'èko yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index