Search form

Dànì Kèhoį̀wo 38:18

18Judah hadı, “Ayìı nexè whelaà ahłe ha?” yèhdı.

“Nelamǫ̀ǫ wet'à nı̨htł'è k'e nàı̨kwı̨ı̨, wetł'ıì wexè, eyıts'ǫ eyı geh k'enetı̨ı̨ sexè whelaà anele,” ts'èko yèhdı. Eyıt'à Judah eyı haàtłǫǫ ts'èko ghàı̨wa gà yet'àı̨tè, eyıt'à ts'èko hotıeda-le ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index