Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39

Joseph eyıts'ǫ Potıfar wets'èkeè gıgodıì

1Ishmael got'ı̨į̀ Joseph Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geèhchì ekò Egypt got'ı̨į̀ ı̨łè Potıfar wìyeh Joseph goghǫ nàyeèhdì. Eyı dǫ Potıfar k'àowocho Faraoh gha eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo elı̨.

2Nǫ̀htsı̨ Joseph k'èdì t'à Joseph wexè nezı̨į̀ hòɂǫǫ̀ agòjà, wets'ǫ k'àowo Potıfar wekǫ̀ nàdè. 3Potıfar Nǫ̀htsı̨ Joseph ts'àdı t'à, t'asìı hazǫǫ̀ t'à wets'ǫ̀ nezı̨į̀ k'ehokw'o yek'èhoèhzà, 4eyıt'à Joseph ts'ǫ̀ wınì nezı̨, eyıts'ǫ edecheekeèdeè elı̨į̀ ayį̀į̀là. Edekǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo yèhtsı̨, dǫ yegha eghàlaedaa sìı ts'ǫ̀ k'àowo ayį̀į̀là, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı wetł'aà whelaà ayį̀į̀là. 5Wekǫ̀ eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı Joseph wetł'aà whelaà ayį̀į̀làa ekò gots'ǫ sìı Nǫ̀htsı̨ Potıfar wekǫ̀ xè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. Joseph wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Potıfar wekǫ̀ goyìı, wedèè k'e eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı xè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. 6Eyıt'à t'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı Joseph wetł'aà whelaà ayį̀į̀là. Joseph t'asìı hazǫǫ̀ xoehdı t'à Potıfar t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıwo-le, ayìı ghǫ shètı̨ı̨ sìı eyı zǫ danıwo.

Joseph nàtso xè dǫ wèdaat'ı̨ı̨ elı̨. 7Eyı gots'ǫ whaà-le, wets'ǫ k'àowo wets'èkeè yets'ǫ̀ k'eet'į̀ ajà, hayèhdı, “Segà nı̨ı̨tè!” yèhdı.

8Hanìkò yek'èhoeɂà-le, hayèhdı, “Sets'ǫ̀ k'àowo t'asìı hazǫǫ̀ wegha xoehdı t'à t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıwo nıìle. T'asìı hazǫǫ̀ wets'ǫ sìı setł'aà whelaà ayį̀į̀là hǫt'e. 9Jǫ kǫ̀ goyìı sets'ǫ̀ k'àowo wecheekeè gıta dǫ wı̨ı̨zìı senahk'e elı̨ gǫ̀hłı̨ nıìle. Sets'ǫ̀ k'àowo t'asìı wı̨ı̨zìı sech'à yek'èdì nıìle, hotıì nı̨ zǫ, wets'èkeè anet'e t'à. Eyıt'à hanì hołı̨ı̨-deè hohtsı̨ xè Nǫ̀htsı̨ wek'èch'a hołı̨ı̨ hohtsı̨ ha dìì,” Joseph yèhdı. 10Dzę taàt'eè eyı gha Joseph k'adaawo, hanìkò yet'àetè ha nıwǫ-le, eyıts'ǫ yegà nıwà-le ade ha nıwǫ-le.

11Įłàà edılaà ghàlaeda ha goyaèhtła, dǫ goyìı eghàlagıìdèe sìı ı̨łè kò goyìı wheda-le ı̨lè. 12Potıfar wets'èkeè yeɂeè t'à dayaachì, hayèhdı, “Segà nı̨ı̨tè!” yèhdı. Hanìkò Joseph yetł'aetła gà xàtı̨mǫèhzah, ts'èko yeɂeè t'à dayaachìı sìı wetł'aà aèhchì ayį̀į̀là.

13Edeɂeè ts'ǫǫ̀ xàtı̨mǫèhzah xè yetł'aà aèhchì ayį̀į̀làa, ts'èko yek'èhoèhzà ts'ǫ̀et'ıì 14dǫ goyìı eghàlagıìdèe sìı goka whezeh, hadı, “Eyı Hebrew got'ı̨į̀ goghàedlò gha gots'ǫ̀ awììdlà! Set'àetè ha segà goyaèhtła ı̨lè, hanìkò hòtł'ò whıhzeh. 15Dǫ gıka whıhzeh sıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì edeɂeè segà aèhchì ayį̀į̀là gà xàtı̨mǫèhzah,” ts'èko hadı.

16Potıfar edekǫ̀ nǫ̀ǫtła gots'ǫ̀ wets'èkeè Joseph weɂeè xàyeèhchì. 17Eyı godı t'à Potıfar ts'ǫ̀ dıı hadı, “Eyı Hebrew got'ı̨į̀ jǫ nìneehtı̨ı̨ sìı seghàedlò ha k'ehoɂa. 18Hanìkò whıhzeh ts'ǫ̀et'ıì edeɂeè segà aèhchì ayį̀į̀là xè xàtı̨mǫèhzah,” ts'èko ededǫǫ̀ èhdı.

19Joseph wets'ǫ̀ k'àowo wets'èkeè dıı hadıì yexè goado, “Eyı dǫ nàneehdìı sìı hanì sets'ǫ̀ k'ehoɂa,” yèhdı ghǫ ıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì sıì ìch'è. 20Eyıt'à k'àowo Joseph dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. Eyı dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ dǫ k'àowocho k'èch'a hogèhtsı̨ı̨ sìı ekǫ gıdanìı̨la hǫt'e.

Joseph ekǫ wedaàtǫǫ ekò, 21Nǫ̀htsı̨ yek'èdì. Joseph ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ t'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo Joseph ts'ǫ̀ sǫnıwǫǫ̀ ayį̀į̀là. 22Eyıt'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo sìı Joseph dǫ gıdanìı̨laa hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ k'àowo elı̨į̀ ayį̀į̀là, eyıts'ǫ ekǫ ayìı ghàlageedaa sìı hazǫǫ̀ Joseph wetł'aà whelaà ayį̀į̀là. 23Nǫ̀htsı̨ Joseph k'èdì t'à, t'asìı hazǫǫ̀ hohtsı̨ı̨ sìı t'à wets'ǫ̀ hoedıì ayį̀į̀là. Eyıt'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo sìı Joseph t'asìı wetł'aà whela ghǫ nànıwo-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index