Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:1

Joseph eyıts'ǫ Potıfar wets'èkeè gıgodıì

1Ishmael got'ı̨į̀ Joseph Egypt nèk'e ts'ǫ̀ geèhchì ekò Egypt got'ı̨į̀ ı̨łè Potıfar wìyeh Joseph goghǫ nàyeèhdì. Eyı dǫ Potıfar k'àowocho Faraoh gha eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo elı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index