Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:14

14dǫ goyìı eghàlagıìdèe sìı goka whezeh, hadı, “Eyı Hebrew got'ı̨į̀ goghàedlò gha gots'ǫ̀ awììdlà! Set'àetè ha segà goyaèhtła ı̨lè, hanìkò hòtł'ò whıhzeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index