Search form

Dànì Kèhoį̀wo 39:9

9Jǫ kǫ̀ goyìı sets'ǫ̀ k'àowo wecheekeè gıta dǫ wı̨ı̨zìı senahk'e elı̨ gǫ̀hłı̨ nıìle. Sets'ǫ̀ k'àowo t'asìı wı̨ı̨zìı sech'à yek'èdì nıìle, hotıì nı̨ zǫ, wets'èkeè anet'e t'à. Eyıt'à hanì hołı̨ı̨-deè hohtsı̨ xè Nǫ̀htsı̨ wek'èch'a hołı̨ı̨ hohtsı̨ ha dìì,” Joseph yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index