Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:14

14Dıı dzęę̀ k'e dıı dèè gots'ǫǫ̀ xàseneèzhì, sets'àądı gha nets'ǫ̀ ahde ha dìì asèneelà. Dıı nèk'e sexè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ ha-le t'à hazǫǫ̀ nèk'e sek'eèhoowo ha, eyıt'à amìı segòhɂǫǫ sìı ełaàsèhwhı ha,” Caın hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index