Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:17

17Caın edets'èkeè t'àı̨tè t'à wets'èkeè chekoa wets'ǫ ajà, eyıts'ǫ bebìa nìı̨htı̨, Enoch wìyeh. Ekò k'e Caın kǫ̀godeè gòhtsı̨, weza wıızì k'ę̀ę̀ Enoch gòyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index