Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:22

22Wets'èkeè Zılah ededı̨ sı weza gǫ̀hłı̨, Tubal-Caın wìyeh. Ededı̨ sìı satsǫ̀ dekwoo eyıts'ǫ satsǫ̀ dezhìı t'à wet'à eghàlats'eedaa xàɂaa yàèhtsı̨. Tubal-Caın weba Naamah wìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index