Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:24

24Caın dǫ t'asayį̀į̀là nı̨dè eyı dǫ łǫ̀hdı̨ ts'ǫ̀ weghàhòt'à ha,

hanìkò Lamek dǫ t'asayį̀į̀là nı̨dè eyı dǫ łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ (77) ts'ǫ̀ weghàhòt'à ha hǫt'e,” edets'èkeè gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index