Search form

Dànì Kèhoį̀wo 4:26

26Set ededı̨ sı weza gǫ̀hłı̨, Enosh wìyeh ayį̀į̀là.

Ekìıyeè k'e sìı dǫ gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ yagehtıì agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index