Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:1

K'àowocho wecheekeèdeè nàke gıgodıì

1Łatsaa hoòwo tł'axǫǫ̀, Egypt nèk'e gha k'àowocho wecheekeèdeè nàke gık'èch'a hòèhtsı̨. Eyı wecheekeèdeè ı̨łè k'àowocho ayìı edǫǫ sìı xoehdıı elı̨, eyıts'ǫ wecheekeèdeè ı̨łè k'àowocho gha bò xàeht'èe elı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index