Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:13

13Taı dzęę̀ k'ehǫǫwo nı̨dè k'àowocho Faraoh netł'axǫǫ̀ ts'ǫ̀ ananele ha t'à nınà anele ha. T'akwe dàneet'į̀ lanì ayìı edǫǫ sìı k'achı̨ wegha wehonehdı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index