Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:16

16K'àowocho gha bò xàeht'èe elı̨ı̨ sìı Joseph, dǫ nàwhetı̨ı̨ yegha nezı̨į̀ yek'ayawhehtı nıwǫ t'à ededı̨ sı dànì nàwhetı̨ı̨ sìı Joseph ts'ǫ̀ hadı, “Sı̨ sı nàwhıhtı̨. Tł'ohtǫ taı weyìı łèt'è whelaa sekwı ka dawhela nǫǫ̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index