Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:21

21K'àowocho ayìı edǫǫ dǫ yegha yexoehdıı sìı wetł'axǫǫ̀ ts'ǫ̀ nayį̀ı̨htı̨, eyıt'à k'achı̨ k'àowocho Faraoh ts'ǫ̀ lıbò daekaà anajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index