Search form

Dànì Kèhoį̀wo 40:8

8“Įxę̀ę to į̀łak'aà nàwìte hanìkò dǫ gots'ǫ̀ yek'ayawhehtı whìle,” gedı.

Joseph gots'ǫ̀ hadı, “Nàts'etee wek'ayats'ehtıı sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ hoèlı̨ hǫt'e. Dànì nàwhahtee sìı sets'ǫ̀ haahdı,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index